Privacybeleid van Mijn Liefste Boek ApS

Voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

Wij verwerken persoonsgegevens en om die reden hebben we dit Privacybeleid opgesteld, zodat we jou kunnen vertellen hoe we met je gegevens omgaan. Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, bekijken we voortdurend hoe hoog het risico is dat jouw grondrechten worden geschonden. We letten er vooral op dat je geen risico loopt om te worden blootgesteld aan discriminatie of identiteitsdiefstal, om financieel verlies of reputatieverlies te lijden, of dat de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt geschonden. Ingeval wij gedwongen zijn om zakelijke beslissingen te nemen waarvoor wij gevoelige persoonsgegevens, biometrische gegevens of informatie over strafbare gedragingen van jou moeten verwerken, zullen wij een analyse uitvoeren van de mogelijke gevolgen die deze verwerking van persoonsgegevens kan hebben op jouw privacybescherming. Deze analyse van de gevolgen wordt uitgevoerd voordat door ons met de verwerking van jouw persoonsgegevens wordt begonnen.

Contactgegevens

Mijn Liefste Boek is verwerkingsverantwoordelijke en wij garanderen je dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving.
Contactgegevens:
Contactpersoon: Mijn Liefste Boek ApS
Adres: Skejby Nordlandsvej 311, 8200 Aarhus, Denemarken
Btw-nummer: DK36088966
Telefoonnummer:
E-mail: info@mijnliefsteboek.nl
Website: www.mijnliefsteboek.nl

Wij garanderen dat we eerlijk en transparant met jouw persoonsgegevens omgaan

Wanneer we je vragen om ons jouw persoonsgegevens ter beschikking te stellen, vertellen we jou welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Wij lichten dit aan je toe op het moment dat we jouw persoonsgegevens opvragen. We vragen geen gegevens bij andere partijen op.

Verwerking van persoonsgegevens

Dit zijn de gegevens die we van jou gebruiken

Wij gebruiken gegevens van jou om onze dienstverlening te verbeteren en om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen garanderen, en voor onze contactmomenten met jou.

De gegevens die wij gebruiken bestaan uit:

 • - Algemene persoonsgegevens. Worden gebruikt om jouw bestelling te leveren.
 • - Gevoelige gegevens. Worden gebruikt om de producten persoonlijk te maken.
 • - Gegevens over jouw interesses en gewoontes. Worden gebruikt om relevante en interessante content te kunnen laten zien.
 • - Transactiegegevens. Worden gebruikt om jouw bestelling te verwerken.
 • - Unieke IP-nummers van netwerken. Worden gebruikt om misbruik en crimineel gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 • - Gegevensverkeer in het internetgebruik. Wordt gebruikt om te leren hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
We stellen geen gegevens samen.

We verzamelen en bewaren jouw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden  

We verzamelen en bewaren jouw gegevens ten behoeve van bepaalde doeleinden of andere legale commerciële doeleinden. Dit gebeurt bij de:

 • - Afhandeling van jouw aankoop en levering van onze diensten.
 • - Afhandeling van jouw verzoek aangaande producten of diensten.
 • - Verbetering van onze diensten en producten.
 • - Administratie van jou als klant.
 • - Naleving van wettelijke vereisten.

Het kan voorkomen dat we jouw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor wij die opgevraagd hebben. Tenzij jij toestemming hebt gegeven voor het gebruik op deze nieuwe wijze, zullen we onderzoeken of het oorspronkelijke doel van de opgevraagde gegevens van jou verenigbaar is met het nieuwe doel. We beoordelen in dat geval bijv. uit welke bronnen jouw gegevens afkomstig zijn, en of de gegevens die wij nodig hebben algemene of gevoelige informatie betreft. Ook beoordelen we of het gebruik van jouw gegevens voor het nieuwe doeleinde negatieve gevolgen zal hebben op jouw bewegingsvrijheid.

We verwerken alleen relevante persoonsgegevens

We verwerken alleen gegevens van jou die relevant en afdoende zijn voor de hierboven omschreven doeleinden. Aan de hand van het doeleinde wordt bepaald welk type gegevens van jouw data relevant voor ons is. Dit geldt op gelijke wijze voor de omvang van de persoonsgegevens die we gebruiken. We gebruiken bijv. niet meer gegevens dan we nodig hebben voor dat specifieke doeleinde. Alvorens wij jouw persoonsgegevens gaan verwerken, onderzoeken we of het mogelijk is om zo min mogelijk gegevens van jou te gebruiken. Ook onderzoeken we of het mogelijk is om de benodigde gegevenstypes in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm te gebruiken. Dat is alleen mogelijk indien dit geen negatieve uitwerking heeft op onze verplichtingen of de dienst of service die wij jou bieden.

We verwerken alleen de noodzakelijke persoonsgegevens

We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan bij wet bepaald zijn welk type persoonsgegevens ten behoeve van onze bedrijfsvoering moet worden verzameld en bewaard. Het type en de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kunnen tevens nodig zijn om aan contractuele voorwaarden of andere juridische verplichtingen te voldoen. We willen er graag zeker van zijn dat we alleen de persoonsgegevens verwerken die per doeleinde nodig zijn. We hebben onze computersystemen dan ook zo ingericht dat die alleen de noodzakelijke gegevens verzamelen. Ook wordt op deze manier automatisch verzekerd dat we niet meer gegevens hoeven te verwerken dan nodig en dat we die niet langer bewaren dan nodig. Om jou ervoor te beschermen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, maken we ook gebruik van software die er automatisch voor zorgt dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor relevante medewerkers. Ook bevat de software een ingebouwde beveiliging zodat de gegevens niet voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk is.

We controleren jouw persoonsgegevens en houden die up-to-date

We controleren of de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet onjuist of misleidend zijn. Ook houden we jouw persoonsgegevens voortdurend up-to-date. Aangezien het voor onze dienstverlening noodzakelijk is dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn, vragen we je om belangrijke wijzigingen in jouw gegevens aan ons door te geven. Je kunt de bovenstaande contactgegevens gebruiken om jouw wijzigingen aan ons door te geven. Om de kwaliteit van jouw gegevens te garanderen, hebben we interne regels opgesteld en procedures vastgelegd voor het controleren en updaten van jouw persoonsgegevens.

We verwijderen jouw persoonsgegevens, wanneer die niet langer nodig zijn

We verwijderen jouw persoonsgegevens, zodra we die niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we die verzameld, verwerkt en bewaard hebben.

We vragen jou om toestemming voordat we jouw persoonsgegevens gaan verwerken

We vragen jouw toestemming indien we jouw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, tenzij we die opvragen uit hoofde van de wet. We informeren jou over een dergelijke aanleiding en over ons rechtmatige voornemen om jouw persoonsgegevens te gaan verwerken. Het staat je vrij om al dan niet jouw toestemming te verlenen en je kunt jouw toestemming op ieder gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen. Als je meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens. Indien wij jouw persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doeleinde dan waarvoor we die oorspronkelijk hebben opgevraagd, dan informeren we jou over dit nieuwe doeleinde en vragen we je opnieuw om jouw toestemming, voordat we met de gegevensverwerking beginnen. Indien we een andere wettelijke grondslag hebben voor deze nieuwe verwerking, dan informeren we jou daarover.

We spelen geen persoonsgegevens van jou door zonder jouw toestemming

Indien wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners en andere partijen, onder meer voor marketingdoeleinden, vragen we daarvoor jouw toestemming en informeren we jou waar jouw gegevens voor worden gebruikt. Je kunt op ieder gewenst moment bezwaar maken tegen deze manier van doorgeven. We vragen niet om jouw toestemming, als wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens door te geven, bijv. als onderdeel van een melding aan een overheidsinstelling. We vragen jouw toestemming voordat we jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners in een derde land. Ingeval wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners in derde landen, zijn wij er zeker van dat het in dat land gehanteerde niveau van de beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de door ons in dit beleid opgestelde eisen in overeenstemming met de heersende wetgeving. Wij stellen onder meer eisen aan de verwerking van gegevens, aan informatiebeveiliging en aan instandhouding van jouw rechten waar het gaat om bijv. bezwaar maken tegen profilering en het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Veiligheid

We beschermen jouw persoonsgegevens en hebben interne regels voor informatiebeveiliging

We hebben interne regels voor informatiebeveiliging opgesteld, die instructies en maatregelen bevatten om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en wijziging, tegen ongeautoriseerde openbaarmaking en om te verzekeren dat onbevoegden geen toegang of kennis van deze gegevens verkrijgen. We hebben vaste procedures voor de toekenning van toegangsrechten aan de medewerkers die zich bij ons bezighouden met gevoelige persoonsgegevens en data, die informatie bevatten over persoonlijke interesses en gewoontes. Wij controleren wanneer zij zich daadwerkelijk toegang verschaffen, middels registratie en toezicht. Om dataverlies te voorkomen, maken wij voortdurend back-ups van onze gegevensverzameling. Ook beschermen we de vertrouwelijkheid en authenticiteit van jouw gegevens met behulp van versleuteling.

Ingeval er een inbreuk op de veiligheid heeft plaatsgevonden waaruit volgt dat je mogelijkerwijs meer risico loopt om te worden blootgesteld aan discriminatie, identiteitsdiefstal, financieel verlies, reputatieschade of een ander aanzienlijk nadeel, informeren wij jou zo spoedig mogelijk van deze veiligheidsinbreuk en doen wij hiervan aangifte bij de politie.

Gegevensverwerkers

Om ons product aan jou te kunnen leveren wisselen wij gegevens uit met de volgende gegevensverwerkers:

 • Amazon Web Services, Inc.
  Hier bewaren we en verwerken we gegevens op servers die we huren van Amazon Web Services in de EU. Alle communicatie via het internet vindt plaats via een versleutelde verbinding middels SHA-256 via RSA-encryptie. Dit is dezelfde versleuteling die door internetbanken wordt gebruikt. Gegevens worden via AES-256 versleuteld op een schijf bewaard en kunnen alleen door Mijn Liefste Boek worden ontsleuteld. Amazon Web Services heeft op geen enkel moment toegang tot jouw gegevens om die te kunnen aflezen.
 • Google Ireland Limited
  We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website beter te begrijpen en om bepaalde gebruikersaspecten van onze website te meten. Alle gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen op geen enkele wijze worden herleid naar een individuele bezoeker van de website. Alle communicatie vindt versleuteld plaats. Wil je hiervan afzien, dan kan dat hier: Google Analytics Opt-out.
 • Meta Platforms
  Om je kunnen helpen wanneer je aankoop niet is doorgevoerd, slaan we deze op met een uniek nummer dat alleen Meta kent en dat kan worden gebruikt om je advertenties te tonen, die je eraan herinneren dat je je aankoop nog niet hebt afgerond.
 • Trustpilot
  Als je ons toestemming geeft om een follow-up via Trustpilot te sturen, dan geven we Trustpilot jouw e-mailadres en bestelnummer. Alle communicatie vindt versleuteld plaats.
 • Ayden
  Alle betaalprocessen worden afgehandeld door Ayden, een avn de grootste betaalproviders van de wereld. Ayden is verantwoordelijk voor de communicatie met PayPal, Visa- en Mastercard, iDeal en Bancontact. Alle communicatie vindt versleuteld plaats. 

Wij zijn overeenkomsten aangegaan met alle bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken, en in die overeenkomsten is uiteengezet hoe die bedrijven met onze en jouw gegevens moeten omgaan.

Indien wij vermoeden dat een samenwerkingspartner zich niet voldoende inspant om bij de gegevensverwerking de privacy te bewaken, beëindigen wij die samenwerking onmiddellijk en eisen dat die samenwerkingspartner alle gegevens verwijdert.

Gebruik van cookies

Cookies, doel en relevantie

We gebruiken cookies om jou en je apparatuur te identificeren, jouw gedrag te registreren, onze website te optimaliseren, een profiel van jou te maken en om jou gerichte digitale marketing te bieden via onze eigen media en via derden.

Wat zijn cookies?

Daarover kun je meer lezen op: Wikipedia: Cookie

Cookies van derden

De website maakt gebruik van trackingprogramma’s van o.a. Google Analytics, Google AdWords, Microsoft Bing Ads en Facebook, die ook cookies plaatsen en daarmee gegevens over jou kunnen opslaan en toegang verkrijgen tot opgeslagen gegevens over jou en die met ons delen en gerichte inhoud laten zien op sociale media zoals Google en Facebook. Als onderdeel van onze marketing kan er inhoud van sociale media worden gebruikt, zoals geïmporteerde inhoud van Google en Facebook. Als je reageert op deze inhoud vanaf sociale media, vindt er tracking van jouw gedrag door derden plaats en het betreffende sociale medium kan deze gegevens eventueel verbinden met jouw profiel op dat sociale medium. Wij hebben geen controle over de wijze waarop het betreffende sociale medium omgaat met deze data en is uitsluitend een zaak tussen jou en dat sociale medium.

Cookies uitschakelen

Indien je niet wilt dat wij cookies verzamelen en gegevens van jou opslaan, kun je via de instellingen van je internet-browser Cookies uitschakelen. Hoe je dit doet is afhankelijk van de internet-browser die je gebruikt. Hier kun je lezen hoe je dit kunt doen als je Firefox, Google Chrome of Internet Explorer, Windows 7, 8.1 og 10 gebruikt.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien

Je hebt op ieder gewenst moment het recht op inzage in het type persoonsgegevens dat wij van jou verwerken, waar die vandaan komen en waarvoor wij die gebruiken. Ook kun je ons vragen hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren, en wie jouw persoonsgegevens ontvangen voor zover wij jouw data doorspelen in Denemarken en in het buitenland. Op jouw verzoek kunnen wij je aangeven welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Het is echter mogelijk dat bepaalde gegevens beperkt toegankelijk zijn vanwege de privacybescherming van andere personen, vertrouwelijke bedrijfsinformatie en intellectuele eigendomsrechten. Je kunt hier jouw gegevens opvragen: Stuur me mijn persoonsgegevens toe.

Wat weten wij over jou?

Jouw persoonsgegevens
In overeenstemming met de huidige wetgeving heb je het recht om alle persoonsgegevens te ontvangen die Mijn Liefste Boek van jou verwerkt, ongeacht op welke manier deze zijn verzameld. Als je deze gegevens wenst te ontvangen, kun je hieronder je e-mailadres invullen en jouw gegevens zullen worden verzameld en naar jou worden toegestuurd.

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren

Indien je van mening bent dat wij over onjuiste persoonsgegevens van jou beschikken, dan heb je het recht om die te laten corrigeren. Neem in dat geval contact met ons op en geef daarbij aan welke gegevens onjuist zijn en wat de door jou gewenste wijziging is. Wanneer je bij ons een verzoek tot wijziging van jouw persoonsgegevens indient, bekijken wij of jouw verzoek aan de voorwaarden voldoet, en voeren wij de gewenste wijziging vervolgens zo spoedig mogelijk uit.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren

Je bent op ieder gewenst moment gerechtigd om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of anonimiseren, voor zover toegestaan onder de wetgeving. Dien in dat geval een verzoek in om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen/anonimiseren. Let op: volgens de wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde gegevens tot 5 jaar te bewaren. Het gaat daarbij onder meer om facturen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je er bezwaar tegen maken dat wij jouw gegevens aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden. Je kunt via de hierboven vermelde contactgegevens jouw bezwaar naar ons sturen. Indien jouw bezwaar gegrond is, zullen wij stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, zowel welke gegevens je aan ons ter beschikking hebt gesteld als de gegevens die wij met jouw instemming van andere partijen hebben ontvangen. Indien wij gegevens van jou verwerken die onderdeel vormen van een contract waarbij jij een der partijen bent, dan kunnen wij je jouw gegevens toesturen. Ook heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen naar een andere aanbieder. Indien je jouw recht op dataportabiliteit wilt uitoefenen, zul je jouw persoonsgegevens van ons in een gangbaar format ontvangen. Ingeval je ons verzoekt om jouw persoonsgegevens in te zien, die te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar maakt tegen het feit dat jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, dan zullen wij nagaan of dit verzoek mogelijk is en zullen wij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op jouw verzoek reageren.

Klachten

Indien je van mening bent dat wij onze verplichtingen niet naleven, kun je per e-mail contact opnemen met onze dataspecialist via dpo@mybestbook.com. Mocht je vervolgens nog altijd vinden dat wij onze verplichtingen niet naleven, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.